‘วันนอร์-ปดิพัทธ์-พิเชษฐ์’ รับพระบรมราชโองการตั้งปธนาคารที่ประชุม-รองประธานที่ประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีการแออัด